Všeobecné obchodní podmínky

Enehano Solutions s.r.o.
1. Úvodní ustanovení
 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti Enehano Solutions s.r.o., IČ: 05177472, se sídlem Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha, Česká republika, Spisová značka: C 258618 vedená u Městského soudu v Praze, (dále jen jako „Poskytovatel“) jsou zpracovány v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Občanský zákoník”) a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy či více dílčích smluv nebo objednávek, jejichž předmětem je poskytnutí služeb či zhotovení díla ze strany Poskytovatele, a to zejména týkajících se poskytování konzultačních služeb v oblasti IT, prodeje licencí, poskytování SLA, nebo vytváření pokročilých analýz a strategií (dále jen jako „Smlouva“), uzavíraných mezi Poskytovatelem a jinou právnickou či fyzickou osobou (dále jen „Zákazník“).

 2. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

2. Práva a povinnosti Poskytovatele
 1. Poskytovatel se zavazuje při plnění závazků ze Smlouvy postupovat s veškerou odbornou péčí a dodržovat všechny platné právní předpisy. V případě jejich porušení vzniká Zákazníkovi nárok na náhradu škody způsobenou tímto porušením.

 2. Poskytovatel není povinen zhotovovat dílo, poskytovat služby nebo plnit jiné povinnosti dle Smlouvy, pokud je Zákazník v prodlení se splněním povinností, které pro něj ze Smlouvy vyplývají.

 3. Poskytovatel je povinen písemně upozornit Zákazníka na nevhodnost pokynů a věcí daných mu Zákazníkem k provedení díla či poskytování služby, a to okamžitě po obdržení těchto nevhodných pokynů a věcí.

 4. Pokud není dohodnuto jinak, je místem plnění sídlo Poskytovatele. Část díla může být Poskytovatelem prováděna rovněž prostřednictvím vzdáleného přístupu. Zákazník je povinen v takovém případě zajistit Poskytovateli vzdálený přístup ke svým zařízením, která souvisí s dílem, po celou dobu trvání Smlouvy.

 5. Je-li Zákazník povinen uhradit zálohovou fakturu, není Poskytovatel povinen do jejího úplného uhrazení zahájit provádění díla, poskytovat službu či jinak plnit své závazky ze Smlouvy. O dobu, kdy je Zákazník v prodlení s úhradou zálohové faktury, se posunují smluvené termíny dokončení díla či jeho části nebo provedení služby dohodnuté ve Smlouvě.

 6. Poskytovatel je oprávněn při plnění Smlouvy použít spolupracující osoby (subdodavatele).  

 7. Poskytovatel se zavazuje uchovávat mlčenlivost o veškerých informacích, jež o Zákazníkovi získá po dobu účinnosti uzavřené Smlouvy, a které nejsou veřejně přístupné. Tato povinnost přetrvává i po zániku Smlouvy. Tímto není dotčeno právo Poskytovatele dle čl. 2. odst. 5. Obchodních podmínek.

 8. Poskytovatel je oprávněn využít skutečnost, že Zákazník využívá služby poskytované Poskytovatelem, při své propagaci. Za tímto účelem může Poskytovatel zejména zveřejnit základní identifikační údaje Zákazníka a jeho logo.

 9. Poskytovatel splní svou povinnost poskytnout služby jejich uskutečněním a případně předáním výsledků své činnosti Zákazníkovi. Služby se považují za řádně poskytnuté na základě akceptačního protokolu. Zákazníka. V případě, že předmětem Smlouvy je zhotovení díla, se dílo považuje za předané Zákazníkovi v momentě, kdy Poskytovatel umožní Zákazníkovi užití dokončeného díla.

  Zákazník je povinen ve lhůtě:
  -  7 dnů pro specifikaci, návrh architektury a design,
  -  14 dnů pro Softwarový systém provést akceptační testy softwarového systému a/nebo revizi dokumentace a v téže lhůtě předat Poskytovateli seznam nedostatků. Nedostatkem se rozumí neshoda výstupu nebo jeho části s dohodnutým rozsahem díla.
  Nedojde-li k předání seznamu nedostatků bránících schválení výstupu ve stanovené lhůtě od předání tohoto výstupu ke schválení, bude tento výstup považován za akceptovaný.
  Dílo považuje za akceptované také tehdy, pokud je Zákazníkem užíváno k obchodním účelům, pro které bylo v souladu se Smlouvou vytvořeno, v běžném (živém) provozu nepřetržitě po dobu deseti (10) kalendářních dnů.

3. Práva a povinnosti Zákazníka
 1. Zákazník je povinen poskytnout Poskytovateli veškerou součinnost potřebnou k řádnému plnění závazků Poskytovatele, zejména předat veškeré potřebné podklady, informace a materiály, o které poskytovatel požádá a které jsou opodstatněné pro plnění závazků Poskytovatele.

 2. Je-li Zákazník v prodlení s povinností dle čl. 3. odst. 1. Obchodních podmínek a z tohoto důvodu nemůže Poskytovatel plnit své závazky ze Smlouvy, není Poskytovatel po dobu, než Zákazník tuto povinnost splní, v prodlení s plněním svých závazků a případné smluvené termíny se o dobu prodlení Zákazníka prodlužují.

 3. Zákazník je povinen řádně a včas uhradit odměnu Poskytovatele za zhotovení díla či za poskytování služeb.

 4. Po dobu poskytování služeb nebude Zákazník aktivně vybízet konzultanty Poskytovatele, kteří poskytují plnění pro Zákazníka, k ukončení jejich stávajícího pracovního poměru, či jiného smluvního poměru, s tím, že je poté sama vybízející smluvní strana zaměstná přímo, či nepřímo. Za porušení povinnosti uvedené v tomto odstavci je Zákazník povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: =jeden milion= korun českých).

4. Platební podmínky, sankce
 1. Zákazník se zavazuje uhradit Poskytovateli odměnu dohodnutou ve Smlouvě. Příslušné části odměny jsou splatné vždy do 14 dní ode dne vystavení, resp. odeslání faktury a jsou řádně splaceny připsáním peněžních prostředků na bankovní účet Poskytovatele nejpozději v poslední den této lhůty, nedohodly-li se strany jinak.

 2. Veškeré faktury jsou Poskytovatelem zasílány v elektronické podobě na e-mail Zákazníka uvedený ve Smlouvě a dnem jejich odeslání se považují za doručené.

 3. Je-li odměna či její část stanovena cenou dle rozpočtu, platí, že rozpočet není závazný, pokud se strany nedohodly jinak. Poskytovatel má právo takovou cenu navýšit o částku, která nevyhnutelně převýší náklady účelně jím vynaložené a to i bez oznámení takového navýšení Zákazníkovi, nejvýše však o 5 %.

 4. Veškeré finanční částky ve Smlouvě uvedené nezahrnují DPH, pokud není výslovně stanoveno jinak. Zákazník bere na vědomí, že tyto částky budou navýšeny o daň z přidané hodnoty podle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platných předpisů, případně dle jiných aktuálně platných právních předpisů.

 5. V případě změny rozsahu díla či poskytovaných služeb bude odměna účtována dle nabídky Poskytovatele akceptované Zákazníkem.

 6. V případě, že se Zákazník dostane do prodlení s plněním jakéhokoliv svého peněžitého závazku dle Smlouvy, vznikne Poskytovateli právo na úhradu smluvní pokuty ze strany Zákazníka ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutou není dotčeno ani omezeno právo Poskytovatele na náhradu škody.

5. Trvání, změna a zánik Smlouvy
 1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

 2. Smlouvu lze měnit dohodou stran, a to ve formě písemných dodatků. Písemná forma je zachována i při právním jednání prostřednictvím e- mailu.

 3. V případě, že předmětem této Smlouvy je poskytování služeb či zhotovování díla v pravidelných opakujících se intervalech (měsíčních či jiných), jsou obě smluvní strany oprávněny ve vztahu k této části díla či poskytovaným službám Smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodu s dvouměsíční výpovědní dobou. Výpovědní doba začíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla druhé smluvní straně výpověď doručena.

 4. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, je-li Zákazník v prodlení s úhradou faktury či její části v délce přesahující 30 dní ode dne její splatnosti. Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy, je-li Poskytovatel v prodlení se zhotovením díla či jeho části nebo poskytnutí služby déle jak 30 dní od smluveného termínu. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé straně. V případě odstoupení od Smlouvy zaniká Smlouva okamžikem, kdy je písemné odstoupení od Smlouvy doručeno druhé Smluvní straně.

 5. Bude-li proti Zákazníkovi zahájeno insolvenční řízení, může Poskytovatel od Smlouvy odstoupit.

 6. Po zániku Smlouvy platným odstoupením je Poskytovatel povinen předat Zákazníkovi dokončenou část díla a to nejpozději do 5 pracovních dní poté, co došlo k zániku Smlouvy. Pokud Zákazník tuto část díla ještě neuhradil, pak je Poskytovatel povinen doručit Zákazníkovi nejpozději do
  14 pracovních dní po zániku Smlouvy fakturu na dlužnou částku a po jejím uhrazení předat nejpozději do 5 pracovních dní dokončenou část díla.

 7. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

 8. Smlouvu je možno ukončit kdykoliv písemnou dohodou obou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek. 

6. Odpovědnost za škodu
 1. Každá ze smluvních stran odpovídá za škodu vzniklou druhé smluvní straně nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek.

 2. Zákazník nese odpovědnost za poškození, neodborné zásahy, chybné používání či nevhodnou manipulaci s předmětem služeb, které způsobil Zákazník nebo jeho zaměstnanci nebo Zákazníkem pověřené osoby nebo osoby, kterým Zákazník umožnil přístup k předmětu služeb nebo souvisejícím zařízením. Zákazník je povinen uhradit veškeré náklady uvedeným jednáním vzniklé a uhradit Poskytovateli cenu za mimosmluvní činnosti.

 3. Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat Zákazníka nebo přerušení poskytování služby, pokud ztrátu, poškození dat nebo dočasné přerušení nezavinil, anebo pokud dočasné přerušení poskytování služby učinil ze zákonných důvodů či z důvodů uvedených v těchto Obchodních podmínkách.

 4. Poskytovatel následky uvedené v předchozím odstavci nezavinil, pokud byly způsobeny třetími osobami, například hackery nebo jinými subjekty (např. dodavateli elektrické energie). Právo Zákazníka na náhradu škody vůči těmto subjektům tím není dotčeno. Dále se má za to, že Poskytovatel následky uvedené v předchozím odstavci nezavinil, pokud vznikly z důvodů vyšší moci, především pak v důsledku živelné pohromy, státních převratů nebo z jiných objektivních příčin nezávislých na vůli Poskytovatele a Poskytovatelem nepředvídatelných.

7. Autorská práva
 1. Má-li výsledek činnosti Poskytovatele povahu autorského díla, podléhá režimu autorského zákona. Zákazník je v tomto případě oprávněn užívat předmět autorského díla Poskytovatele pouze v souladu s příslušnými ustanoveními autorského zákona, Smlouvy a Obchodních podmínek. Zákazník je oprávněn použít autorské dílo pouze k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy. K jiným účelům je oprávněn jej použít pouze s předchozím souhlasem Poskytovatele.

 2. Pokud není ve Smlouvě dohodnuto jinak, Poskytovatel poskytuje Zákazníkovi výhradní licenci na užití všech částí díla, které jsou svojí povahou unikátní a zhotovené výhradně pro Zákazníka, a nevýhradní licenci na užití těch částí díla, které nemají svou povahu unikátní a nemusí být zhotovené výhradně pro Zákazníka.

 3. Zákazník se zavazuje předat Poskytovateli jen autorizované podklady, se kterými je oprávněn nakládat právě k tomuto účelu. Zákazník se zavazuje nahradit veškerou škodu, která by případně vznikla z neoprávněného použití dodaných podkladů.

 4. Poskytovatel je oprávněn používat logo Zákazníka v rámci svoji firemní prezentace po předání díla. Zároveň může použít pro marketingové účely popis realizovaného projektu po schválení Zákazníkem.

8. Závěrečná ustanovení
 1. Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Zákazníkem bude probíhat písemnou formou, přičemž písemná forma je zachována i při právním jednání prostřednictvím e-mailu.  

 2. Zákazník při uzavření Smlouvy deklaruje, že jedná v souvislosti s výkonem své podnikatelské činnosti a nikoliv jako spotřebitel.

 3. Je-li třeba doručit písemnost druhé straně, pak musí být zaslána na adresu uvedenou ve Smlouvě (neoznámila-li druhá strana změnu adresy) a je považována za doručenou dnem převzetí, popř. dnem marného uplynutí lhůty k jejímu převzetí.

 4. Poskytovatel vylučuje ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku přijetí návrhu na uzavření Smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, s výjimkou vyplnění údajů požadovaných poskytovatelem. S ohledem na skutečnost, že Zákazník se měl a mohl před podpisem Smlouvy seznámit s Obchodními podmínkami a jejich znění porozuměl, dohodly se smluvní strany na vyloučení ust. § 1799 a ust. § 1800 občanského zákoníku.

 5. Poskytovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky jednostranně měnit, a to v celém rozsahu. Jakoukoli jejich změnu je povinen Poskytovatel oznámit na svých internetových stránkách a informovat Zákazníka e- mailem nejpozději 30 dnů před účinností změny. V případě, že Zákazník nesouhlasí s novým zněním Obchodních podmínek, které pro Zákazníka představují zhoršení jeho postavení, je oprávněn vypovědět Smlouvu, a to bez sankce a s výpovědní lhůtou 30 dnů ode dne doručení výpovědi Poskytovateli. Tuto skutečnost je povinen oznámit Poskytovateli písemně do 20 dnů od data uveřejnění nových Obchodních podmínek na internetových stránkách Poskytovatele. Pokud Zákazník v této lhůtě neoznámí Poskytovateli výpověď Smlouvy, má se za to, že návrh nového znění Obchodních podmínek přijal. Aktuální znění Obchodních podmínek je k dispozici na webových stránkách Poskytovatele.

 6. Bude-li některé ustanovení Obchodních podmínek či Smlouvy shledáno neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, zákonnost a vynutitelnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek či Smlouvy. V případě rozporu mezi Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami mají přednost ustanovení Smlouvy.

 7. Smlouva se řídí těmito Obchodními podmínkami a právními předpisy ČR a veškeré spory mezi smluvními stranami náleží do výhradní pravomoci soudů a orgánů v ČR

 8. Zákazník podpisem Smlouvy uděluje Poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem nezbytné komunikace mezi Zákazníkem a Poskytovatelem, a to na dobu neurčitou. Poskytovatel se zavazuje, že neposkytne takovéto osobní údaje, bez předchozího písemného souhlasu Zákazníka, další třetí osobě za jiným účelem, než nezbytně nutným pro bezvadné plnění předmětu Smlouvy. Subjekt údajů má právo být na základě své žádosti kdykoliv bez zbytečného odkladu informován o osobních údajích o něm zpracovávaných. Pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, pak může zejména požádat o vysvětlení, požadovat, aby se Poskytovatel zdržel takového jednání a odstranil takto vzniklý stav, a pokud této výzvě nevyhoví, může se subjekt údajů obrátit se svým podnětem přímo na správní úřad v oblasti ochrany osobních údajů.

 9. Zákazník se zavazuje informovat Poskytovatele o změně svých identifikačních údajů, zejména o změně názvu, jména, sídla či korespondenčních údajů, e-mailové adresy či telefonního čísla, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy změny nastaly.

Zaujali vás naše služby?

Kontaktujte nás
Thanks for your email! We’ll get back to you ASAP.
Oops! Something went wrong while submitting the form.